AZ ARGUMENTUM NOSTRUM EGYESÜLET
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Adatvédelmi tájékoztató
1. Bevezető
Az Argumentum Nostrum egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a
programjainkba beiratkozó természetes személyt (a továbbiakban: érintett) az Adatkezelő által
kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és
gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai
intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az
Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az európai uniós és nemzeti adatvédelmi
jogszabályokkal és ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően
kezeli.
2. Fogalmak
A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése tekintetében a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban:
Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) valamint az 190 /2018, 682/2001. és 506/2004.
törvényben meghatározottak az irányadóak.

3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés céljai:
 az Adatkezelő által bonyolított programokban való részvétel és az ebből a fakadó
jogviszony létrehozása,
 az Adatkezelő jogszabályban meghatározott nyilvántartási és közzétételi
kötelezettségének teljesítése,
 az Adatkezelő jogszabályban és szerődésekben meghatározott szervezetek felé fennálló
közzétételi, tájékoztatási, és ellenőrzési kötelezettségének teljesítése.
Az adatok rögzítése az Egyesület által bonyolított ANYÓ – a nyári óvoda program facebook
oldalán (https://www.facebook.com/Nyari.ovoda/) és www.anyo.ro honlapon keresztül
működtetett beiratkozási eljárás és formanyomtatvány kitöltésével történik. Az adatkezelés
jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
4. A személyes adatok kezelésének jogalapja
a) érintett hozzájárulása: az érintett – a jelen tájékoztató előzetes megismerését is igazoló –
írásban és elektronikusan kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja személyes adatai

kezeléséhez. Az érintett jogosult arra, hogy a megadott hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét, továbbá a visszavonást követően az Adatkezelő b.) és c) ponton alapuló
adatkezelési tevékenységét;
b) a programokban való részvételi jogviszony létrehozása/jogviszony teljesítése: az
adatkezelés olyan jogviszony teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az
adatkezelés a támogatási jogviszony létrejöttét megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;

5. Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek
Az Adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése során az Általános adatvédelmi
rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően jár el, így az adatkezelési tevékenysége során
biztosítja az adatkezelés
a.) jogszerűségét, tisztességes eljárását és átláthatóságát
b.) célhoz kötöttségét
c.) adattakarékosságát
d.) pontosságát
e.) korlátozott tárolhatóságát
f.) integritását és bizalmas jellegét
g.) elszámoltathatóságát

Az Adatkezelő az elszámolhatatlanság elvének megfelelően felelős az a)-f) pont szerinti
alapelveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.
6. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, az egyes adatkategóriák kezelésének
célja
Személyes adat
kategóriája

Személyes adatok köre Adatkezelés célja

Szülők adatai név/postacím/lakcím/telefo
nszám/e-mail cím/lakóhely

– a programokban való részvételt
jelentő beiratkozás és ehhez
kapcsolódó jogviszony
elektronikus megkötése –
kapcsolattartás – Adatkezelő
folyamatainak nyilvántartása

Gyermekek adatai név/ születési
dátum/ételallergia/fénykép-
videó

– a programokban való részvételt
jelentő beiratkozás – Adatkezelő
folyamatainak nyilvántartása, A

program népszerűsítése, a
fényképeket és videókat a
https://www.facebook.com/Nyari.
ovoda/ és www.anyo.ro honlapra
töltjük fel, illetve elszámolási
kötelezettségeinknek eleget téve
finanszírozóinknak mutatjuk be.

Kapcsolattartó adatai (a
gyermeket elviheti)

név, telefonszám – kapcsolattartás a jogviszony
fennállásának időtartama alatt

7. Adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása
mellett kezeli és tárolja. A személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az
Adatkezelő által igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adat-
nyilvántartási rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosult személyek számára hozzáférhető.
Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz,
illetőleg valamennyi, az esetlegesen felmerülő kockázatok minimalizálása céljából
elengedhetetlen technikai, szervezeti és szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy
a kezelt személyes adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan
adattovábbítás és hozzáférés, módosítás, vagy megsemmisülés tárgyai. A fentiekkel összhangban
az Adatkezelő által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított.
Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során automatikus döntéshozatalra és profilalkotásra
nem kerül sor.

8. Adatfeldolgozók
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
A programok támogatásának jogszerű
felhasználását az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a
nemzetpolitikáért felelős miniszter, illetve az általa
feljogosított személyek, az állami adó- és
vámhatóság, a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek, a kolozsvári
városi tanács és polgármesteri hivatal, a Kolozs
megyei tanács, továbbá a jogszabály vagy
Adatkezelő által erre feljogosított, illetve megbízott
személyek ellenőrizhetik, és ennek érdekében az
érintett személyes adatait megismerhetik. Érintettek
köre

Azon érintettek, akikkel a programokban
való részvételi jogviszony jön létre,
illetőleg a jogviszony fennállásának
időtartama alatt megjelölt egyéb
érintettek.

Kezelt adatok köre A 6.) pontban meghatározott, az
érintettek www.anyo.ro honlapon történő
regisztráció során kezelt személyes
adatai.

Adatkezelés célja Az Adatkezelő programjaiba való
beiratkozás és a program lebonyolítása
során szükséges kapcsolattartás

Adatkezelés időtartama A programok és az Adatkezelő
elszámolási kötelezettségeinek megfelelő
időtartam.

Adatkezelés jogalapja Támogatási szerződések

9. Érintett jogai
Az érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását,
valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.
a.) Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az
érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Általános adatvédelmi
rendeletben meghatározott valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
b.) Az érintett hozzáféréséhez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 az adatkezelés céljai;
 az érintett személyes adatok kategóriái;
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy
adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz
benyújtásának joga;
 az adatforrásokra vonatkozó információ;

 az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az
információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.
A tájékozódáshoz való jog írásban a 15.) pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül
gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és
beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.
c.) Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
d.) Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését
előíró, az adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy
archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
e.) Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
f.) Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
g.) Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Közvetlen üzletszerzés érdekében az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat.

10. Eljárási szabályok
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 9.) pont szerinti kérelem nyomán hozott

intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus
úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az
érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, sz
Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja
a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló,
ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett
másként kéri.

11. Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki az Általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként
vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az
Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha mind az Adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és
felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, az Adatkezelő és az adatfeldolgozó
egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

12. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.

13. Adatvédelmi hatósági eljárás
Az érintett a személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelésével kapcsolatos panaszt a
Adatvédelmi Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz nyújthat be:
Név: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Székhely: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti,
Romania
Központi telefonszáma: +40.318.059.211, +40.318.059.212
Internetes honlapjának címe: https://www.dataprotection.ro/
Központi e-mail címe: anspdcp[at]dataprotection.ro

14. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Argumentum Nostrum egyesület
Képviselő: Fekete Emőke
Székhely: Kolozsvár, Dorobantilor 25-38, Kolozs megye
Levelezési cím: Kolozsvár, Ciresilor 11, Kolozs megye
Adószám: 35543557
Telefonszám:+40 723175172
E-mail: argumentum.nostrum@anyo.ro
Adatvédelmi tisztviselő neve: Fekete Emőke
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: fekete.emoke@anyo.ro

15. Az érintettek adatainak megismerésére jogosultak köre
Az adatok megismerésére, adatkezelésre jogosultak köre, munkakör szintű megjelöléssel:
projektmenedzser, könyvelő, informatikus.

2019. május 19. Kolozsvár

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi. Adatvédelem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X